យើងបានផលិតម៉ាស៊ីនកម្តៅវិទ្យុសកម្មនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកសិកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសក្រិកកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុន

1

23

 យើងបានផលិតម៉ាស៊ីនកម្តៅវិទ្យុសកម្មនិងម៉ាស៊ីនកម្តៅប្រេងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកសិកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសក្រិកកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនដោយសារអតិថិជនត្រូវការការសម្តែងប្រសើរជាងមុនក្នុងស្ថានភាពការងារតឹងតែង។ ម៉ាស៊ីនវិទ្យុសកម្មរបស់យើងអាចឈររំញ័រច្រើនជាងវិទ្យុសកម្មបុរាណ។  


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា -២០២០